Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Landgoed Halsaf B.V.

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de door Landgoed Halsaf te leveren producten of te verrichten diensten. Alle offertes gemaakt voor de opdrachtgever zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. Voor Landgoed Halsaf B.V. gelden de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).

Betalingscondities
Bij een definitieve reservering – met uitzondering van een reservering voor de bed & breakfast – dient door de opdrachtgever een waarborgsom ter grootte van 75% van de totale offertewaarde (inclusief omzetbelasting) te worden voldaan. De kosten voor een overnachting dienen op locatie te worden voldaan. Voor de kosten voor derden die door Landgoed Halsaf worden gemaakt, gelden de door derden gestelde waarborgsom. De waarborgsom dient voor de daadwerkelijke opdrachtdatum in het bezit te zijn van Landgoed Halsaf B.V., tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. De eindfactuur dient door de opdrachtgever te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Indien deze eindfactuur niet is voldaan binnen de gestelde termijn, wordt één (1) procent vertragingsrente over het factuurbedrag extra in rekening gebracht voor iedere periode van twee (2) weken dat deze termijn wordt overschreden. Indien de factuur in de loop van de periode wordt voldaan, dan zal de in rekening gebrachte vertragingsrente alsnog moeten worden voldaan.

Omzetbelasting
Al onze offertes en contracten zijn inclusief omzetbelasting. Over de kosten van spijzen en overnachting brengen wij de opdrachtgever 6% omzetbelasting in rekening. Over alle overige kosten wordt de opdrachtgever 21% in rekening gebracht.

Garantie aantal gasten
Het in de definitieve reservering vermelde aantal gasten beschouwt Landgoed Halsaf B.V. als garantieaantal voor het betreffende evenement, tenzij de klant nadien alsnog tijdig schriftelijk een gewijzigd aantal heeft doorgegeven.
• Wijziging op het in de eerste alinea omschreven garantieaantal zijn, zonder financiële consequenties, mogelijk tot twee (2) maanden voor de daadwerkelijke opdrachtdatum.
• Wijzigingen op het in de eerste alinea omschreven garantieaantal zijn mogelijk tot vijf (5) werkdagen voor de daadwerkelijke opdrachtdatum tot een maximum van 10 % van het in het eerste alinea gestelde garantieaantal.
• Indien het aantal binnen deze termijn alsnog wordt gewijzigd, dan zal de bij verlaging het in de eerste alinea gestelde garantieaantal in rekening worden gebracht. Indien het aantal gasten binnen deze termijn wordt verhoogd, dient de opdrachtgever contact op te nemen met Landgoed Halsaf. Dit is na overleg uiteraard altijd mogelijk.

Aanpassingen
Indien de opdrachtgever gedurende het organisatieproces enig programmaonderdeel van het overeengekomen evenement wil aanpassen of toevoegen, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend. Deze aanpassingen of toevoegingen dienen schriftelijk te worden bevestigd.

Beeld- en muziekrechten
Al onze offertes en contracten zijn inclusief beeld- en muziekrechten.
Reservering van bij derde ingehuurde goederen
Bij ingehuurde goederen door Landgoed Halsaf B.V. namens de opdrachtgever zijn eveneens de algemene voorwaarden en condities van de betreffende verhuurder van toepassing.

Annulering
In alle gevallen waarin van een definitieve reservering sprake is, zal voor de annulering van een dergelijke overeenkomst het navolgende gelden:
• De opdrachtgever is gehouden aan het vergoeden van alle in zijn opdracht gemaakte kosten en de verrichtte uren die voor de voorbereiding van de opdracht reeds uitgevoerd zijn tegen de overeengekomen uurtarieven.
• Ten aanzien van de dienstverlening van derden gelden de door de desbetreffende derden gehanteerde annulerings-voorwaarden.
In alle gevallen waarin een horecadienst moet worden verleend, zal voor annulering het navolgende gelden:
• Bij annulering meer dan twee (2) maanden voor de daadwerkelijke opdrachtdatum, is de klant niet gehouden aan enige vergoeding aan Landgoed Halsaf B.V..
• Bij annulering meer dan één (1) maand voor de daadwerkelijke opdrachtdatum, is de klant gehouden 15 % van de reserveringswaarde (inclusief omzetbelasting) aan Landgoed Halsaf B.V. te voldoen.
• Bij annulering meer dan veertien (14) dagen voor de daadwerkelijke opdrachtdatum, is de klant gehouden 100 % van de reserveringswaarde (inclusief omzetbelasting) aan Landgoed Halsaf B.V. te voldoen.
In alle gevallen waarin een overnachting wordt geannuleerd zal het navolgende gelden:
• Bij annulering meer dan twee (2) dagen voor de daadwerkelijke reserveringsdatum, is de gast niet gehouden aan enige vergoeding aan Landgoed Halsaf B.V..
• Bij annulering minder dan twee (2) dagen voor de daadwerkelijke reserveringsdatum, is de gast gehouden 50% van de reserveringswaarde (inclusief omzetbelasting) aan Landgoed Halsaf B.V. te voldoen.
• Bij annulering minder dan vierentwintig (24) uur voor de daadwerkelijke reserveringsdatum, is de gast gehouden 100% van de reserveringswaarde (inclusief omzetbelasting) aan Landgoed Halsaf B.V. te voldoen.

Overmacht
Indien aantoonbaar sprake is van overmacht kan Landgoed Halsaf na kennisgeving aan de klant, de uitvoering van haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk annuleren. In ieder geval gelden als situaties van overmacht:
• Storingen in de aanvoer door derden te leveren goederen of diensten.
• Het uitvallen van installaties, die noodzakelijk zijn voor uitvoering van onze diensten.
• Overheidsbepalingen en –verzoeken die dienen te worden nageleefd.
• Brand of ongevallen.
• Overlijden van één van de directieleden van Landgoed Halsaf.

Geheimhouding
De directie van Landgoed Halsaf en zijn medewerk(st)ers zullen alle door haar opdrachtgevers verstrekte vertrouwelijke gegevens als zodanig en onder strikte geheimhouding behandelen.

Vermissing en schade
Wanneer van derden gehuurde, Landgoed Halsaf B.V. of zijn leveranciers ter beschikking gestelde goederen worden vermist, beschadigd raken of breken, dient de opdrachtgever de vervangingswaarde te vergoeden aan Landgoed Halsaf B.V., tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van Landgoed Halsaf B.V. of haar leveranciers. Landgoed Halsaf  B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van goederen van derden.

Copyright
Er mag te allen tijde niets, wat uit handen van Landgoed Halsaf B.V. komt, worden verveelvoudigd of openbaar worden in enige vorm op enigerlei wijze zonder toestemming van Landgoed Halsaf B.V. anders dan voor eigen gebruik. Het copyright van offertes, contracten en op maat gesneden concepten blijft het geestelijk en creatief eigendom van Landgoed Halsaf B.V.. De uiteindelijke productie en uitvoering van onze offertes, contracten en op maat gesneden concepten in zijn geheel of afzonderlijke onderdelen daaruit is enkel en alleen voorbehouden aan Landgoed Halsaf  B.V..

Geschil
Op door Landgoed Halsaf aangaande overeenkomsten, waarop deze voorwaarden gelden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Zevenaar.